دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-104 
ارزیابی شبیه‌سازی بارش با استفاده از مدل WRF/WRF-Hydro ( مطالعه موردی: حوضه ابوالعباس)

صفحه 1-14

10.22126/atwe.2023.8482.1031

فرزانه یزدان پناه قرایی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ آمنه میان آبادی؛ مرتضی بابایی؛ سمیه ایمانی امیرآباد


بررسی اثر تنش شوری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ارزن پیشاهنگ (panicum)

صفحه 15-34

10.22126/atwe.2023.8740.1034

یزدان خدارحمی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب؛ حمزه علی علیزاده