تماس با ما


نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب، دفتر مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب

کد پستی: 6715685438

شماره تماس: 38323727-083

رایانامه: atwe@razi.ac.ir


CAPTCHA Image