راهنمای نویسندگان

1- نویسنده مسئول مکاتبات که مقاله را در سامانه نشریه فناوری های پیشرفته در بهره وری آب ثبت می کند، بایستی عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه های داخل یا خارج کشور باشد.

 2- نویسندگان محترم لطفاً جهت دریافت فایل راهنمای نگارش و ارسال مقالات مطابق با ضوابط نشریه و همچنین فایل های الگو برای تهیه متن کامل مقاله فارسی، چکیده مبسوط انگلیسی  از لینک های زیر استفاده نمایید.

3- هنگام ارسال مقاله، تکمیل و ارسال فرم های اصول اخلاقی تعهد نویسندگان از طریق سامانه ضروری است. 

4- هنگام ارسال مقاله، یک فایل حاوی اصل مقاله  بدون نام نویسندگان و یک فایل حاوی مشخصات نویسندگان بایستی ارسال گردد.

5- چنانچه در گردآوری مقاله، سازمان خاصی حمایت نموده است، نویسندگان محترم ملزم به قدردانی از آن مجموعه می باشند.

6-  هزینه پردازش مقالات: این نشریه در قبال پردازش مقالات هزینه ای دریافت نمی کند.

7- چکیده مبسوط انگلیسی همانند فایل نمونه در سه صفحه گردآوری شود. چکیده مبسوط متشکل از  خلاصه ای از تحقیق، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری، منابع مورد استفاده در چکیده مبسوط انگلیسی، تعارض منافع و تشکر و قدردانی است. لذا درج تمام این موارد در این قسمت ضروری است.