دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-106 
کاربرد پمپ معکوس در استحصال انرژی مازاد خطوط انتقال آب

صفحه 91-106

10.22126/atwe.2023.9476.1058

فرشته عزیزیه؛ جواد ظهیری؛ عادل مرادی سبزکوهی؛ مهدی زمانی فکری