اثرات سطوح مختلف شوری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارقام مختلف لوبیا چیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارقام مختلف لوبیا چیتی، آ‌زمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال 2022 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور مرکز گندمان (استان چهار محال و بختیاری) به اجرا در آمد. عامل اول چهار سطح شوری، شامل S0 (2 دسی‌زیمنس بر متر (محلول هوگلند بعنوان شاهد))، S1 (10 دسی‌زیمنس بر متر)، S2 (20 دسی‌زیمنس بر متر) و S3 (30 دسی‌زیمنس بر متر)، حاصل از کلرید سدیم (NaCl) و کلرید‌کلسیم (CaCL2) به ترتیب با نسبت 20 به 1 مولی در محلول هوگلند) و چهار رقم لوبیا چیتی شامل: کوشا، صالح، غفار و تلاش به عنوان عامل دوم بکار رفتند. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده گردید که در کلیه ارقام مورد ارزیابی، سطوح تنش شوری موجب کاهش میزان صفات محتوای کلروفیل، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دانه و در مقابل موجب افزایش صفات محتوای کارتنوئید، غلظت پرولین و درصد پروتئین دانه گردید. ابا توجه به نتایج این پژوهش، مشاهده شد که رقم کوشا علاوه بر کسب بیشترین میزان عملکرد دانه (3450 کیلوگرم در هکتار) در سطح شوری شاهد (S0)، در تعدیل اثرات تنش شوری نیز، موفق‌تر از سایر ارقام عمل نموده و در بالاترین سطح تنش شوری (S3)، با میانگین عملکرد دانه 1470 کیلوگرم در هکتار، بطور معنی‌داری، بیشترین عملکرد دانه را به نام خود ثبت نمود؛ در مقابل رقم تلاش با میانگین عملکرد دانه 680 کیلوگرم در هکتار، عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات