بررسی تأثیر شکل صفحات پلی‌پروپیلن بر میزان تبخیر از سطح آزاد آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران.

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران.

4 استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران.

چکیده

در حال حاضر جهت کاهش میزان تبخیر از مخازن آب روش‌های مختلفی ارائه گردیده است که می‌توان آن‌ها را به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم‌بندی کرد. در روش فیزیکی با به‌کارگیری پوشش‌های فیزیکی ازجمله توپ‌های شناور و صفحات فلزی و پلیمری و یا برگ‌های درختان و با پوشاندن سطح آب، هدرروی تبخیر به میزان زیادی کاهش می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان پوشش و شکل صفحات پلی‌پروپیلن بر کاهش میزان تبخیر و تأثیر متغیرهای هواشناسی بر کارایی این صفحات صورت پذیرفت. این تحقیق در دو بخش صورت پذیرفت که در بخش اول کارایی صفحات مربع و مثلث پلی‌پروپیلن در مقایسه با توپ‌های شناور موردبررسی قرار گرفت و در بخش دوم راندمان پوشش‌های 100، 70، 50 و 30 درصدی صفحات پلی‌پروپیلن ارزیابی شد. بررسی اختلاف بین تیمارهای مختلف موردبررسی نشان داد که کاربرد صفحات مربع و مثلث پلی‌پروپیلن و توپ‌های شناور به ترتیب باعث کاهش 71/30 درصدی، 86/14 درصدی و 7/48 درصدی تبخیر نسبت به تشت شاهد گردید. نتایج تحلیل واریانس دوطرفه بر روی متغیرهای مختلف هواشناسی نشان داد که درصد رطوبت نسبی که مهم‌ترین عامل در تبخیر از تشت شاهد بوده است، با حضور توپ‌های شناور و صفحات پلی‌پروپیلن در سطح آب، معناداری خود را ازدست‌داده است. مقایسه پوشش‌های مستطیلی با تراکم‌های مختلف نشان داد که با افزایش تراکم به ترتیب از 30، 50 و 70 درصد به 100 درصد باعث کاهش تبخیر به میزان 3/2، 5/1 و 8/0 برابر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات