ارزیابی روشهای تخمین آبدهی ورودی به مخزن و عوامل موثر بر خطاهای محاسباتی (مطالعه موردی سد گیلانغرب در استان کرمانشاه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط‌زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد دانشکده مهندسی آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

سد مخزنی گیلانغرب بعد از 25 سال از آبگیری این سد، حجم مخزن هنوز به مقدار برآورد شده نرسیده علت این را ناشی از کیفیت ایستگاه ورودی سد مخزنی، آمار و اطلاعات و وقوع خشکسالی و نهایتاً اثرات عملیات آبخیزداری حوزه آبریز این سد ذکر کرده است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی روشهای تخمین آبدهی ورودی به مخزن سد گیلانغرب و بررسی عوامل موثر بر خطاهای محاسباتی با استفاده از نرم افزار HEC-HMS برای تحلیل مدل بارش رواناب حوضه سدمخزنی گیلانغرب و بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر رواناب تولیدی و دبی اوج سیلاب است. در این بررسی نقشه های کاربری اراضی، زمین شناسی، پوشش گیاهی و گروههای هیدرولوژیکی خاک به همراه ارزیابی های صحرایی تهیه و سپس نقشه CN حوضه از ادغام نقشه های گفته شده با استفاده از نرم افزار GIS تهیه شد. با توجه به ثبت تاریخی آمار و اطلاعات ایستگاه ورودی سد مخزنی گیلانغرب در دوره های اخیر و حتی قبل از احداث سد مخزنی حجم مخزن به دلایل متعددی همچون کم بودن میزان رواناب ورودی، وجود سازندهای کارستی که بیشتر روانابها را جدب می کنند حجم رواناب با میزان 17 میلیون مترمکعب همخوانی ندارد. نتایج این پژوهش نشان داد که تخمین آورد ورودی سد به دلیل عدم شناخت شرایط هیدرولوژیکی حوزه سد مخزنی با خطاهای فاحشی همراه بوده است. با در نظر گرفتن اینکه عملیات آبخیزداری در دوره های انجام شده نیز بر آبدهی ورودی سد مخزنی مذکور تاثیر گذار بوده است آبخیزداری نمی تواند مانع اصلی برای عدم رسیدن به آبدهی پیش بینی شده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات