بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کنتورهای هوشمند آب در بین کشاورزان دشت ماهیدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

با توجه به بروز خشکسالی در کشور و استفاده بی‌‌رویه از منابع آب زیر‌زمینی در بخش کشاورزی، نصب کنتورهوشمند آب جهت استفاده بهینه از چاه‌‌های آب در دشت ماهیدشت ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کنتورهای هوشمند در بین کشاورزان دشت ماهیدشت صورت گرفته‌ است‌‌‌. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده‌شد‌‌‌. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌‌ای تصادفی 185 کشاورز انتخاب گردید. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS انجام شد. یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای سودمندی درک ‌شد‌‌‌ه، آسانی استفاده درک ‌شد‌‌‌ه و نگرش نسبت به استفاده از کنتور‌‌هوشمند تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به استفاده از کنتور دارد. همچنین نتایج نشان داد بین عوامل زمینه‌‌ای، سودمندی درک‌شد‌‌‌ه و نیز آسانی استفاده درک‌شد‌‌‌ه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج کلی بدست آمده، نگرش کشاورزان بیشترین تأثیر را بر تمایل به استفاده از کنتور‌هوشمند‌‌‌ و درنتیجه پذیرش آن داشته‌است‌‌‌ لذا تغییر نگرش کشاورزان در رابطه با نقش کنتورهوشمند ضروری بنظر می‌رسد. بدین منظور، ارتباطات کشاورزان و تعاملات آن‌‌ها با کشاورزان نمونه و مراکز ترویج و خدمات کشاورزی می‌تواند تأثیر‌گذار‌‌‌ باشد. نتایج تحقیق لزوم کاربرد مدل‌‌های پذیرش فناوری در معرفی تکنولوژی‌‌های آب محور به کشاورزان را تأیید کرده ‌است‌‌‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات