اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رسول قبادیان

سازه های آبی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

rsghobadiangmail.com
0000-0003-2552-1649

h-index: 7  

سردبیر

دکتر هوشنگ قمرنیا

آبیاری و زهکشی استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

hghamarniarazi.ac.ir
0000-0003-2106-1075

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی قمشی

سازه های آبی استاد گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

ghomeshiscu.ac.ir
0000-0002-8361-1645

h-index: 10  

دکتر سعید برومندنسب

آبیاری و زهکشی استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران. اهواز، ایران

boroomandscu.ac.ir
0000-0002-8361-1645

h-index: 24  

دکتر صفر معروفی

هیدرولوژی و منابع آب استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

marofisafar59gmail.com
0000-0002-4649-8516

h-index: 19  

دکتر حمید زارع ابیانه

آبیاری و زهکشی استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

zarebasu.ac.ir
0000-0001-6346-2438

h-index: 17  

دکتر عیسی معروف پور

آبیاری و زهکشی استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران

e.maroufpooruok.ac.ir
0000-0001-9840-4094

h-index: 13  

دکتر صمد امامقلی زاده

سازه های آبی استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

s_gholizadeh517shahroodut.ac.ir
0000-0002-1681-9454

h-index: 22  

دکتر میترا جوان

سازه های هیدرولیکی دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

mjavanrazi.ac.ir
0000-0002-2509-458X

h-index: 10  

دکتر بهمن فرهادی بانسوله

آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

bfarhadi2001yahoo.com
09183587252
0000-0002-8285-8099

h-index: 9  

دکتر حسین بانژاد

هیدرولیک دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

banejadum.ac.ir
0000-0002-6883-164X

h-index: 12  

دکتر محمدرضا نوری امامزاده ائی

مهندسی آب دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

nouri1351sku.ac.ir
0000-0003-2625-6576

h-index: 5  

دکتر حمیدرضا غفوری

عمران (سیالات) استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

ghafouri_hscu.ac.ir
0000-0002-3619-9168

h-index: 9  

دکتر امیرحمزه حقی آبی

سازه های آبی استاد گروه مهندسى آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

haghiabi.alu.ac.ir
0000-0001-9512-0360

h-index: 28  

مدیر داخلی

دکتر علی آرمان

سازه های آبی استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

a.armanrazi.ac.ir
0000-0001-9427-2987

h-index: 4  

کارشناس نشریه

رضوان ولی زاده

سازه های آبی دانش آموخته دکتری سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

r.valizadeh1993gmail.com
0000-0002-4392-5033