ارزیابی برآورد سیلاب در حوضه آبریز سدهای مخزنی با استفاده از سیستم تصمیم‌گیری چندمعیاره: مطالعه موردی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هیدرولوژی ومنابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این پژوهش معیارهای موثر در ارتباط با تخمین دبی طراحی سرریز در سدهای مخزنی در 17 سد مخزنی در استان کرمانشاه شناسایی و اولویت بندی گردید و پس از آن به منظور بررسی و تحلیل گزینه های موثر در تخمین سیلاب طراحی به تفکیک هر سد مخزنی، گزینه های مختلف با استفاده از 8 روش مختلف تصمیم گیری چندمتغیره ارزیابی گردید. در این پژوهش با توجه به گستردگی تعداد سدهای مورد مطالعه و اهمیت آب‌شناختی گزینه‌های مهم و فراگیری همچون تخمین سیلاب طراحی در ارتباط با وقوع اتفاق های هیدرولوژیکی در حوزه با منشاء انسانی؛ تخمین سیلاب طراحی در ارتباط با وقوع اتفاق های طبیعی هیدرولوژیکی درحوزه با منشاء طبیعی؛ تخمین اورد سیلاب طراحی در ارتباط کمیت و کیفیت اطلاعات و داده های اب و هواشناسی؛ تخمین سیلاب طراحی در ارتباط از لحاظ محدودیت روش ها (آماری، تجربی،مدل ها) انتخاب و با روش‌های SAW, AHP, FAHP, VIKOR, TOPSIS, FTOPSIS, PROMETEE, Electre III اولویت‌بندی گردید. نتایج نشان داد بیش از 76 درصد از سدها در گزینه شرایط و محدودیت های روش های‌تخمین سیلاب (آماری،تجربی، مدل و ...) اولویت داشته و 24 درصد در گزینه کمیت و کیفیت و اطلاعات آب و هواشناسی با مشکل مواجه اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات