افزایش عملکرد دانه ذرت و آفتابگردان با مالچ نایلونی: راهکاری برای استفاده بهینه از آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مالچ‌های پلاستیکی در کاهش مصرف آب در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. بدین منظور آزمایشی در قالب ‏طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه، در سال ‏زراعی 1395 به اجرا در‌آمد. گیاهان مورد استفاده در این آزمایش ذرت و آفتابگردان بودند. تیمارها شامل مالچ پلاستیکی بین ردیف، ‏پلاستیک‌کشی روی گیاه (در ذرت) و تیمار شاهد (بدون مالچ پلاستیک) بود. تیمارها در همان آغاز آزمایش و قبل از جوانه زنی اعمال ‏گردیدند. مالچ پلاستیکی بین ردیف نسبت به تیمارهای دیگر بیشترین افزایش رشد و عملکرد ذرت و آفتابگردان داشت. در ذرت، عملکرد ‏بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه در ردیف، وزن بلال و وزن صد دانه در تیمار بین ردیف نسبت به شاهد بیشتر بود اما اختلاف معنی-‏داری بین تیمار مالچ بین ردیف و پلاستیک‌کشی روی گیاه از نظر صفات مذکور وجود نداشت. در صفات تعداد ردیف در بلال، وزن غلاف، ‏طول چوب بلال و محتوای رطوبت نسبی برگ اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در آفتابگردان، عملکرد بیولوژیک، قطر طبق، وزن طبق و ‏وزن صد دانه در تیمار مالچ بین ردیف نسبت به شاهد بیشتر بود و در صفات شاخص برداشت، تعداد دانه در طبق و محتوای رطوبت نسبی ‏برگ اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد. در کل نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد مالچ در بین ردیف‌های کاشت احتمالا به-‏علت کاهش رشد علف‌های هرز، حفظ رطوبت و بهبود مصرف آب منجر به افزایش عملکرد گیاهان مذکور گردید.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات