بررسی تغییرات الگوی جریان ناشی از نصب صفحات مورب در بالادست دریچه تخلیه کننده تحتانی با استفاده از شبیه‌سازی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

در تحقیق حاضر تاثیر نصب صفحات مورب روی تغییرات الگوی جریان در بالادست روزنه با استفاده از مدل عددی Flow3D مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از عرض صفحات، زاویه نصب صفحات و فاصله نصب صفحات تا روزنه. در مجموع 5 سناریو (با در نظر گرفتن حالت شاهد (بدون نصب صفحات)) برای مدل عددی تعریف شد. کالیبراسیون مدل عددی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی انجام و مدل تلاطم RNG به منظور انجام شبیه سازی انتخاب شد. نتایج حاصل نشان داد که نصب صفحات مورب در مقابل روزنه منجر به ایجاد گردابه‌ها و همچنین توسعه ناحیه کم‌فشار در بالادست شده که منجر به افزایش حجم رسوبات خروجی می‌شود. همچنین کاهش عرض صفحات، افزایش زاویه نصب و افزایش فاصله نصب صفحات منجر به کاهش شدت گردابه‌ها و کاهش محدوده ناحیه کم‌فشار خواهد شده که از تاثیر نصب صفحات مورب به منظور افزایش حجم رسوبات خروجی کاسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات