بررسی اثرات کم آبیاری بر خصوصیات کمی، کیفی و بهره وری آب در ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 706 در کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 دانشیار گروه مهندسی ژنتیک و تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

این مطالعه جهت بررسی اثرات کم‌آبیاری بر روند رشد، خصوصیات کمی، کیفی و کارآیی مصرف آب ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 706 در کرمانشاه، در فصل زراعی 1396 درقالب طرح بلوک کامل تصادفی و با چهار تیمار (100،120 ، 80 و 60 درصد ظرفیت مزرعه) و سه تکرار طراحی و به روش آبیاری جویچه‌ای انجام شد. نتایج نشان داد اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه، زیست‌توده، شاخص سطح برگ، شاخص برداشت، تاج پوشش گیاهی، عملکرد روغن دانه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک بلال، تعداد دانه در بلال، طول بلال، بهره‌وری مصرف آب نسبت به دانه، بهره‌وری مصرف آب نسبت به زیست‌توده و بهره‌وری مصرف آب نسبت به چربی معنی‌دار بود. میزان تأثیر تنش آبی بر خصوصیات ذرت در بازه‌های زمانی مختلف دوره رشد آن متفاوت بود و در اواخر دوره رشد (مرحله پرشدن دانه ) تأثیر تنش آبی بیشتر بود به طوری‌که اعمال تنش 40 درصد کم‌آبی در صفات عملکرد دانه، عملکرد زیست‌توده، وزن هزار دانه و تعداد دانه در بلال به ترتیب با مقادیر3631 (کیلوگرم)، 12143(کیلوگرم)، 66/211 (گرم) و 288 (عدد) باعث کاهش 69، 49، 11 و 21 درصدی نسبت به تیمار شاهد گردید. مقدار بیشینه کارآیی مصرف آب نسبت به عملکرد دانه، زیست‌توده و چربی در تیمار بیش‌آبیاری به ترتیب معادل 15/1 ، 74/2 و 0548/0کیلوگرم بر هکتار به‌دست آمدند. لذا، کم‌آبیاری ذرت رقم سینگل کراس 706 در کرمانشاه توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات